Bild med Maryam

Syfte:

 

        • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, (1)

        • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med

        olika material, (2)

        • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och (3)

        • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. (4)

 

Centralt innehåll:

 

Bildframställning (A)

    • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om

        egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. (1)

    • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande. (2)

    • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till

        exempel i installationer. (3)

    • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

    • Presentationer av eget bildskapande. (4)

    • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder

    samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang. (5)

 

Redskap för bildframställning (B)

    • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande

    egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. (1)

    • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan

    användas för bestämda syften. (2)

 

Bildanalys (C)

    • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och

    maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

 

Kunskapskrav:

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet

kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på

ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen

bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om

arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll,

funktion och kvalitet i bildarbetet.

 

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver

eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.

 

Kunskapskrav för betyget i slutet av årskurs 9

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande

sätt.

 

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen

formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

 

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.

 

Kunskapskrav för betyget i slutet av årskurs 9

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

 

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

 

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Comments