Senaste nytt‎ > ‎

Behandling av personuppgifter för elever och vårdnadshavare

skickad 1 juni 2018 06:20 av Dorela Bölezek   [ uppdaterad 1 juni 2018 06:29 ]
I Malmö stads skolor och grundskoleförvaltning värnar vi om din och ditt barns personliga integritet och eftersträvar en hög nivå på dataskydd. Det är viktigt att du tar del av denna information och känner dig trygg i vår behandling av era personuppgifter.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Personuppgiftsansvarig är den som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer 
ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.
Grundskolenämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som utförs inom nämndens verksamhetsområde.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, t ex namn, adress och personnummer.

Vad är en behandling av personuppgifter?
Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som sker med personuppgifter. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilka kategorier av personuppgifter samlar vi in om elever och vårdnadshavare och varför?
Grundskoleförvaltningen hanterar personuppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, användarid och foto.

Syftet med våra behandlingar av personuppgifter är att bedriva utbildning vilket omfattar bl a mottagande i skolan, elevadministration, elevernas undervisning, individuell utvecklingsplan (IUP) och betygsättning, elevhälsa, beslut om stödåtgärder, beslut om disciplinära åtgärder, IT-plattformar, systematiskt kvalitetsarbete och information.

Lagliga grunder för behandling av personuppgifter i skolans verksamhet kan t.ex. vara att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Varifrån hämtar vi era personuppgifter?
Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss, så samlar vi också in uppgifter från andra källor. Exempelvis hämtar vi personuppgifter från befolkningsregistret (Skatteverkets folkbokföring).

Vilka kommer vi att dela era personuppgifter med?
Vi kan komma att dela era personuppgifter med våra leverantörer av elevsystem och undervisningsverktyg, som är s.k. personuppgiftsbiträden till oss. Vi delar även dina uppgifter med myndigheter som vi är skyldiga att leverera uppgifter till.

Var behandlar vi era uppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Enligt dataskyddsförordningen är överföring av personuppgifter utanför EU/EES endast tillåtet under vissa omständigheter. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
När Grundskoleförvaltningen behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter. Dessa handlar om att du ska kunna ha kontroll över dina egna personuppgifter. Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar begränsas vissa av dessa rättigheter.

Du har rätt att:
• begära tillgång till dina personuppgifter
• begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter
• invända mot behandling av dina personuppgifter
• begära dataportabilitet
• återkalla eventuellt samtycke: om du återkallar ditt samtycke gäller detta från den dag som återkallelsen skedde
• klaga på grundskoleförvaltningens behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?
Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter - kontakta i första hand grundskoleförvaltningen som inhämtat personuppgifterna.

Grundskoleförvaltningen 040-34 90 90
Malmö stad grundskola@malmo.se
205 80 Malmö

Du kan också kontakta Malmö stads dataskyddsombud.
Dataskyddsombud Malmö stad 040-34 10 57
Stadskontoret dataskyddsombud@malmo.se
Förvaltningsavdelningen
205 80 Malmö

Comments