Elevhälsans verksamhet

Hälsofrämjande, förebyggande och stödjande

Elevhälsans verksamhet på Augustenborgs- och Rosenholmsskolan bidrar till att varje elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elevhälsan undanröjer hinder för lärande, utveckling och hälsa genom att uppmärksamma, och på rektorns uppdrag utreda dess orsaker. Elevhälsan bidrar med åtgärder för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd och stödjer skolans kontakter med vårdnadshavare och utvecklar ett respektfullt samarbete, framför allt om eleven är i behov av stöd.

Läs gärna vår lokala elevhälsoplan för Augustenborgsskolan och Rosenholmsskolan.